Dåb

Hvis der er dåb, ligger den efter 2. salme i en almindelig gudstjeneste.

2. Salme i Gudstjenesten (Se Gudstjenesten) (En dåbssalme)

Efter dåbssalmen spørger præsten: Er barnet hjemmedøbt? - (Nej!)

LOVPRISNING OG BØN

 

 

Præsten siger:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede!

 

 

Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.

Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn , som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund både her og hisset!

Amen.

 

 

SKRIFTLÆSNING:

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

 

 

Evangelisten Markus skriver:

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

 

 

KORSTEGNELSE

Præsten tegner derefter med hånden kors for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger:

Modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn? - (N.N.)

 

 

TROSBEKENDELSE

NN forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? -( Ja!)

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? -( Ja!)

Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? -( Ja!)

Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? -( Ja!)

Vil du døbes på denne tro? -( Ja!)

 

 

DÅBSHANDLING

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger:

NN jeg døber dig i Faderens - og Sønnens - og Helligåndens navn. Amen!

Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid!

Amen!

 

 

FADERVOR

Lad os sammen bede Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen!

 

 

Fred være med dig!

FADDERTILTALE (Menigheden sætter sig ned)

Til barnets faddere og forældre siger præsten:

I, som er faddere til dette barn, kan nu bevidne, at det er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og I skal vide, hvad I skylder det barn, hvis faddere I er. Hvis det sker, at forældrene dør, før barnet bliver voksen, da skal I, så vidt I har mulighed for det, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne børnelærdom, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham.

Fred være med jer!

Salme før prædiken
 

 

 


 


Om dåben:

Dåben er det ene af de to sakramenter. Det andet er nadveren.
Selve ordet at døbe kommer af "dyppe". Oprindeligt dyppede man nemlig hele kroppen under vandet. Det kan ses i udformningen af mange gamle kirkers døbefonte med en stor kumme under dåbsfadet).
Ved dåben bliver vi et Guds barn - dvs. et menneske, som Gud aldrig glemmer. Vi døbes til et liv i tro på Gud.
Ved dåb i Folkekirken bliver man samtidigt medlem af Folkekirken.

 

 

Hvad betyder Dåben?
Vandet i dåben er vand, som det vi kan vaske os i og renses ved. Dåb er en renselse fra synd. I den betydning bygger dåben på den dåb, som blev udført af Johannes Døber. Han prædikede for mennesker, at de skulle omvende sig og gøre bod. Mennesker, der blev ramt af denne forkyndelse, blev døbt i Jordan-floden for at rense sig fra de gamle overtrædelse og for at indvie sig til at leve bedre. Denne side kommer også til udtryk i forbindelse med den kristne dåb. Martin Luther skriver, at vandet ved dåben betyder, at det gamle menneske skal druknes ved daglig anger og bod (Den lille Katekismus). Dåben betyder altså også en livslang kamp mod synden og det onde. Dåben blev samtidig til noget andet og mere, da Jesus kom til Johs. Døber for at blive døbt. Guds Søn blev døbt på linje med syndere. Derved og derfor bliver dåben også et synligt udtryk for Guds vilje til at komme ind i vores situation, tage os ved hånden og tilgive os vore synder og give os adgang til Gud og hans Rige. I dåben får vi derfor del i "det levende håb, som vi er genfødt til ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde". I dåben knyttes vi til den korsfæstede og opstandne. Vi skal "korsfæste", bekæmpe det onde i os, og vi skal få del i opstandelsen. Paulus skriver sådan i brevet til romerne: Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Romerbrevet kap. 6. v.3-4. Dåben sætter os ind i en sammenhæng, som betyder forsagelse af det onde og tro på den treenige Gud.

 

   

 Tilbage